Predstavím sa - Komplexná terapia


Vlado Hrach
Title
Prejsť na obsah
Vytvorené s
WebSite X5
Predstavím sa
    Absolvoval som medzinárodne certifikovaný výcvik koučovania - Life coaching — transformational conversations changing lives. (Životný koučing — transformačné rozhovory meniace životy), takže dokážem viesť koučovacie rozhovory na životné témy, vrátane riešenia konfliktov, ujasňovanie vzťahov, hľadania vlastného miesta vo svete alebo stanovovania kariérnych cieľov.

    Som Majster a učiteľ Reiki v rámci Reiki Association International (R. A. I.), takže dokážem energeticky ošetriť celú radu zdravotných problémov. Nevzniká tu nebezpečenstvo, že by som vydával svoju vlastnú energiu a zasahoval nejakým spôsobom do integrity ošetrovaného či ho nejakým iným spôsobom ovplyvňoval. Som len akýmsi kanálom pre liečivú energiu.

    Praktizujem a študujem šamanizmus v rámci The Foundation For Shamanic Studies Europe (Nadácia pre štúdium šamanizmu), takže dokážem pracovať šamanskými spôsobmi na odstraňovaní rôznych problémov. A je to podobné ako pri Reiki, lebo šaman je len „dutá kosť“, čo znamená, že je niečo ako sprostredkovateľ medzi bežne nevideným a viditeľným svetom.

    Na rôznych kurzoch a v rámci masérskych škôl na Slovensku som získal aj iné vedomosti a zručnosti. Sú to napríklad: športová masáž, tradičná thajská masáž, Shiatsu, Dornova metóda a Breussova masáž, kineziotaping, uvoľňovacie techniky a podobne.

    No ale i naďalej sústavne prehlbujem a rozširujem svoje znalosti štúdiom, účasťou na seminároch či kurzoch, ale hlavne, získavam neoceniteľné skúsenosti pri pomoci mojim klientkám, ktoré ma s dôverou požiadajú o pomoc.
    Snažím sa o syntézu rôznych spôsobov terapie tela i duše človeka. Myseľ, podvedomie a telo tvoria neoddeliteľnú súčasť celku, kde všetko so všetkým súvisí. Akýkoľvek problém v jednej časti v mnohom ovplyvní aj všetky ostatné.

    Nové vedecké poznatky potvrdili účinnosť liečebných postupov, ktoré sa používali už pred tisíckami rokov. Preveril ich čas a znovu sa k nám dostávajú v modernejšej verzii. Archeologické objavy a antropologický výskum komunít, ktoré civilizácia ešte nestihla zdeformovať potvrdili, že spôsobov ako ľuďom pomáhať je mnoho, no musíme brať do úvahy, že každý človek je jedinečný.

    Nie všetko, čo používa dnešná psychológia a medicína dokáže pomôcť všetkým ľuďom rovnako a najmä, v ich rýdzo osobných problémoch, či už je to fyzické zdravie, alebo mentálny stav. Západná medicína už pripúšťa psychosomatické vplyvy, ale kým to bude všeobecne uznávané, prejde ešte dlhý čas.
    
    Myslím, že tou najlepšou cestou je kombinácia starého a overeného, s tým najmodernejším a vedecky podloženým a používať to tak, aby bolo v plnej miere rešpektované subjektívne prežívanie toho, kto príde so žiadosťou o pomoc.
 
Absolvoval som a potvrdili mi to:
Tak teraz už o mne niečo vieš

a ak chceš, môžeš ma

   Kto je to medicinman?
  
    Medicine Man a šaman sú vlastne dva rozdielne názvy pre rovnakú osobu. V rôznych kultúrach po celom svete, používali ľudia pre označenie liečiteľa (ženy alebo muža), ktorí liečili všetko živé - ľudí, zvieratá, stromy i rastliny, rôzne mená a aby to bolo zrozumiteľné pre všetkých, antropológovia skúmajúci tento fenomén ujednotili názov "šaman".

    Čo je to šamanizmus?

    Šamanizmus je duchovná prax, ktorá sa vyskytuje v kultúrach po celom svete od staroveku až po súčasnosť. V prvom rade sú praktiky šamanov praktické a prispôsobivé. Tieto praktiky koexistujú po tisícročia s rôznymi kultúrami, systémami vlády a organizovanými náboženskými praktikami.
 
    Mnoho formalizovaných náboženstiev, od budhizmu po kresťanstvo, pochádzalo zo starovekých šamanských koreňov a stále nesú šamanské vlákna hlbokého spojenia s božským vo všetkých veciach. Samotný šamanizmus však nie je formalizovaným systémom viery alebo ideológie. Ide skôr o skupinu aktivít a skúseností zdieľaných šamanmi v rôznych kultúrach po celom svete. Tieto praktiky sú prispôsobiteľné a koexistujú s rôznymi kultúrami, systémami vlády a organizovanými náboženskými praktikami.

    Individuálna prax

    V súčasnosti sa v nepôvodných kultúrach šamanizmus študuje a praktizuje ako životná cesta. Podľa šamanistickej perspektívy sa jednotlivci snažia byť vo vzťahu s duchom vo všetkých veciach. Usilujú sa využiť informácie a usmernenia z neobyčajnej reality na zámerné formovanie vlastnej životnej skúsenosti. Táto perspektíva nie je vo svojej podstate v rozpore so žiadnou náboženskou praxou, ktorá umožňuje človeku byť v priamom vzťahu s čímkoľvek, čo vníma ako vyššiu moc.

    Konzultácie so šamanmi

    Rovnako ako v staroveku, súčasní ľudia konzultujú s modernými šamanmi praktické a pragmatické riešenia problémov v každodennom živote - od osobných chorôb, profesionálnych problémov alebo rodinných nezhôd až po problémy predkov.

    Šamani pracujú v dobrovoľných, extatických stavoch tranzu, ktoré menia ich vedomie, aby cestovali do ríše neviditeľných svetov. Ich schopnosť získavať informácie a robiť zmeny v neviditeľných sférach závisí od pracovných vzťahov, ktoré si vyvinú s tamojšími duchmi. V tomto zmysle je šamanizmus praxou založenou na vzťahoch, ktorá spočíva v uskutočňovaní zmien v neviditeľných ríšach s cieľom ovplyvniť liečenie jednotlivcov alebo komunít v oblasti bežnej reality.

    Pre niektoré národy je takáto šamanská prax súčasťou ich dominantnej kultúry, pre iné je priam protirečivá. Niektorí jedinci sú intuitívne vedení k tomu, aby vyhľadali pomoc súčasného šamana, často najmä vtedy, keď sa vyčerpali iné možnosti, pričom ani nerozumejú tomu, čo šaman je alebo ako funguje.
 
    Kto je to šaman?

    Podľa známeho amerického psychológa a priekopníka výskumu ľudského vedomia, Stanleyho Krippnera, sú šamani „komunitne pridelení magicko-spirituálni profesionáli, ktorí zámerne menia svoje vedomie, aby získali informácie z duchovného sveta. Tieto znalosti a silu využívajú na pomoc a liečenie členov svojej komunity, ako aj komunity ako celku.“

    Krippner opisuje šamanov ako prvých lekárov, diagnostikov, psychoterapeutov, náboženských funkcionárov, mágov, výkonných umelcov a rozprávačov.
 
    V šamanistických kultúrach sú všetci dospelí zodpovední za svoje vzťahy s duchovnými energiami, vrátane ich domáceho prostredia (geografia, zvieratá a život rastlín), ich predkov, ich vlastných osobných pomáhajúcich duchov a Ducha, sily stvoriteľa.
 
    Šaman je však jedinečný v tom, že má nielen zvýšenú schopnosť cestovať v neobyčajných ríšach, ale využíva aj svoje duchovné vzťahy na vytváranie zmien, ktoré sa prejavia vo fyzickom svete, na liečenie jednotlivcov alebo komunity . Táto definícia odlišuje šamanov od iných typov praktizujúcich. Napríklad duchovné médiá používajú zmenené stavy vedomia, ale v týchto zmenených stavoch nerobia žiadnu akciu. A čarodejníci konajú v zmenených stavoch, ale nie nevyhnutne, aby sa niečo vyliečilo.
 
    Schopnosti šamanov
 
    Podľa Christiny Pratt v Encyklopédii šamanizmu je šaman praktizujúci, ktorý ovládol:
 
 • Zmenené stavy vedomia, má schopnosť vstúpiť do striedavých stavov podľa vlastného uváženia a ovládať sa pri pohybe do a von z týchto stavov.
 • Sprostredkovanie medzi potrebami duchovného sveta a potrebami fyzického sveta spôsobom, ktorý môže komunita pochopiť a použiť.
 • Slúžiť pre potreby komunity, ktoré nemôžu uspokojiť odborníci z iných odborov, ako sú lekári, psychiatri, kňazi či politici.

    Šaman je teda špecifický typ liečiteľa, ktorý používa alternatívny stav vedomia na vstup do neviditeľného sveta, ktorý sa skladá zo všetkých neviditeľných aspektov sveta, ktoré nás ovplyvňujú, vrátane duchovných, emocionálnych, mentálnych, mýtických, archetypálnych a vysnívaných svetov.
 
    Kategórie liečiteľov

    Existujú tri kategórie súčasných šamanov, vrátane tých, ktorí:
 
 • Pochádzajú z neprerušenej šamanskej tradície a pokračujú v praktizovaní tejto tradície, zvyčajne v ich rodnej kultúre.
 • Pochádzajú zo šamanskej tradície, ale slúžia na premostenie medzi touto tradíciou a moderným západným svetom, často pridávaním obradov a rituálov, ktoré v ich domorodej kultúre neboli potrebné.
 • Sú povolaní Duchom slúžiť potrebám svojej komunity ako šamani, hoci môžu byť dlho kultúrne oddelení od svojich pôvodných šamanských koreňov.

    Ako môže šamanizmus prospieť vášmu zdraviu a pohode?

    Jednotlivci môžu hľadať šamanské liečenie mnohých rôznych chorôb. Ak žijú v šamanskej kultúre, šamanské liečenie je zvyčajne súčasťou multidisciplinárneho prístupu používaného pri akejkoľvek chorobe alebo nerovnováhe v spolupráci s fyzickými liečiteľmi, bylinkami, zmenami stravovania a inými terapiami.
 
    V súčasnej západnej spoločnosti väčšina nepôvodných jedincov šamanské liečenie nepozná. Napriek tomu si ľudia nachádzajú cestu k súčasným šamanom pri všetkých druhoch zdravotných problémov, no najmä vtedy, keď nedosahujú uspokojivé zlepšenie konvenčnými prístupmi.

    Šamanský pohľad na choroby

    Pohľad na jednotlivé choroby je v šamanizme iný ako v konvenčnom medicínskom pohľade.
   Zo šamanistického pohľadu:
 
 • Podobné symptómy alebo choroby nepochádzajú z rovnakého základného energetického problému.  
 • Disharmónia komunity sa často prejavuje individuálnym ochorením.
 • Každá choroba môže mať významný duchovný alebo energetický problém, bez ohľadu na formu, v ktorej sa choroba prejavuje – fyzická, mentálna, emocionálna, duchovná alebo vzťahová.

    Niektoré choroby majú s väčšou pravdepodobnosťou duchovnú zložku, ktorá môže reagovať na šamanské liečebné techniky. Patria sem psychologické diagnózy ako depresia a úzkosť, ADD/ADHD, autizmus a závislosti.
 
    Choroby, ktoré sa prejavujú fyzicky, môžu mať stále významné duchovné základy. Platí to najmä pre choroby, ktoré majú atypické alebo predčasné prejavy, ako je napríklad degeneratívne ochorenie, ktoré sa bežne vyskytuje vo vyššom veku a vyskytuje sa u mladého dospelého.

    Pocit, že niečo „chýba“ alebo že „už nie som taký istý...“ môže často naznačovať energetickú stratu určitého typu, vrátane straty energie duše. Šamanské liečenie je často súčasťou mnohostranného prístupu k chorobe a je plne kompatibilné s konvenčnou medicínou aj inými integračnými liečbami, ako je tradičná čínska medicína, homeopatia, naturopatia, chiropraxia a iné.

    Šamanské liečenie

    Šamanská liečiteľská práca vyžaduje dve odlišné fázy:  
 • Presná diagnostika viditeľnej a neviditeľnej energie, ktoré sú koreňom problému.
 • Vykonávanie špecifickej choreografie energií potrebných na vyriešenie problému.

    Šaman môže slúžiť odstránením energií, ktoré sú nevhodne prítomné, alebo vrátením energií, ktoré boli stratené. To zahŕňa aj zotavenie duše na dosiahnutie uzdravenia prostredníctvom návratu stratených častí duše.
 
    Keď jednotlivec žije v komunite, ktorá podporuje takúto prácu, existuje čas a podpora pre integráciu a spracovanie, ktoré musí jednotlivec urobiť, aby dokončil väčšinu liečebných procesov. V súčasnej spoločnosti musia šaman a klient vytvoriť zdroje a štruktúru pre jednotlivca, aby sa prispôsobil posunu vnútorných energií.

    Šamani riadia a presúvajú energiu, aby obnovili harmóniu v rámci jednotlivca, medzi jednotlivcom a komunitou a medzi komunitou a duchovným svetom.
 
    Ako nájsť šamanského praktizujúceho?

    Pre jednotlivcov, ktorí žijú v domorodej kultúre, sú šamanskí praktizujúci ľahko známi a ľahko dostupní. Ale pre väčšinu súčasných obyvateľov Západu nie sú šamanskí praktizujúci známi. Keďže šamani sú povolaní k svojim praktikám prostredníctvom priameho duchovného zasvätenia, neexistuje certifikačný orgán, ktorý by registroval praktizujúcich. To znamená, že Nadácia pre štúdium šamanizmu zverejňuje register certifikovaných šamanských poradcov, ktorí prostredníctvom nadácie absolvovali tréningový program v Core Šamanizme.

    Ak nájdete odborníka vo svojej miestnej komunite, opýtajte sa priateľov a kolegov na jeho povesť. Potom sa stretnite s praktizujúcim a opýtajte sa, ako bol zasvätený a vyškolený, ako aj to, ako praktizuje šamanizmus. Jednou z kritických otázok je, či by bol dotyčný praktizujúci plne k dispozícii po šamanskom liečení (najmä po získaní časti stratenej duše), aby pomohol s otázkami integrácie a spracovania.

    Existujú dôveryhodné dôkazy o šamanskom liečení?

    Pretože šamanské liečenie je individualizované pre každú jedinečnú osobu a jej chorobu, nie je vhodné pre konvenčné výskumné plány. Okrem toho existuje malý záujem alebo finančná podpora výskumu v týchto postupoch.

    Tisíce rokov praxe naznačujú, že šamanské prístupy majú hodnotu pre tých, ktorí ich používajú, inak by neprežili. Najviac porozumenia v tejto oblasti pochádza z pozorovaní kultúrnych antropológov. Navyše, v mnohých ranných kultúrach sa poznatky o liečivých vlastnostiach rastlín dostali cez prax šamanizmu a sú to poznatky, ktoré sa používajú dodnes. Od 50. rokov 20. storočia narastá množstvo akademických štúdií v tejto oblasti.
Od takzvaného veku osvietenia majú naše rozkolísané antropocentrické,
racionalistické egá vymývané mozgy,
aby zabudli na to, čo kedysi chápali „primitívne“ kultúry.

 
Zvieratá môžu byť prejavmi nebeských bytostí v prestrojení.
Majú nadprirodzené schopnosti
a môžu byť našimi duchovnými sprievodcami a liečiteľmi.
 

~ Zeena Schreck
Vytvorené s
WebSite X5
Návrat na obsah